Általános Szerződési Feltételeink

Általános Szerződési Feltételek

Az okosgyuru.com elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei és Vásárlói Tájékoztatója.

1. Bevezető

Az alábbiakban –eleget téve a Vásárló (fogyasztó) és az Eladó (vállalkozás) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényelőírásainak – tájékoztatást adunk az okosgyuru.com weboldalon(továbbiakban: Weboldal) történő vásárlás módjáról, feltételeiről, az adatvédelemről és a panaszkezelés rendjéről. Kérjük, hogy online vásárlása előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

2. Általános rendelkezések

2.1 Fogalmak:

Felhasználó: a weboldalra látogató jogi személyek képviselői, aki még nem vásárolt (nem véglegesítette rendelését). A véglegesített rendeléssel egyező visszaigazolás esetén a fogyasztói szerződés, írásban létrejöttnek minősül, a Felhasználó státusza (megnevezése) „Vásárló”-ra változik.

Vásárló/fogyasztó: Vásárló vagy az új Ptk. szóhasználata szerint „fogyasztó” kizárólag olyan természetes személy vagy személyek, aki, vagy akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.

Eladó/vállalkozó: mindaz vállalkozás (vállalkozó) az új Ptk. szóhasználata szerint, aki/ami a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében jár el.

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Online adásvételi szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

2.2

Jelen ÁSZF (és egyben Vásárlási Feltételek) hatálya a TRAVLRD LLC (továbbiakban: Eladó) és a Felhasználó, illetve Vásárló, Weboldalon keletkező jogviszonyaira terjed ki.

2.3

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.4

A jelen ÁSZF a fent megjelölt érvényességi dátummal megjelölt naptól hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a Weboldalon közzéteszi. A Weboldal URL címét megnyitó (a weboldalra látogató) felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

2.5

A Weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban az Eladó javasolja, hogy Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.

2.6

A Weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén az Eladó külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg (beágyazás).

2.7

Eladó fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

2.8

A Weboldalnak a fogyasztókkal (Vásárlókkal és Felhasználókkal) szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2.9

A Weboldal kizárólag lakossági fogyasztókat szolgál ki, viszonteladóknak nem értékesít termékeket. A Weboldalon mind a vásárlás, mind az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

2.10

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy csak akkor vásároljanak, amennyiben az itt rögzített feltételekkel mindenben egyetértenek! Ha az ÁSZF feltételeit részben vagy egészben nem tudja elfogadni, kérjük, ne használja áruházunkat!

3. Az Eladó adatai

Eladó neve: TRAVLRD LLC

Székhely és postai cím: 30 N Gould St, Ste R, WY, 82801, United States

EIN: 92-0384247

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +1 206 649 9270

Weboldal címe: okosgyuru.com

Tárhely szolgáltató: Keepsite Software Limited, company number 10085050, registered address is 8 Lee Street London E8 4DY, VAT number 238716878

4. A megvásárolható termékek köre

4.1

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg, csomagküldő szolgáltatás keretein belül kerülnek kiszolgáltatásra (átadásra). A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a csomagolási költséget is, a házhozszállítás díját és utánvétes fizetés árát.

4.2

A Weboldalon az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt nem vállalunk felelősséget.

4.3

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5. A vásárlás rendje

5.1

A Weboldalon regisztráció nélkül lehet vásárolni.

5.2

Csak európai címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni. A vásárlás, illetve szerződéskötés magyar vagy angol nyelven történhet, ami írásban kötött szerződésnek minősül.

5.3

Felhívjuk a figyelmét, hogy a vásárlási/szerződéskötési nyilatkozatának megtétele (rendelés elküldése) fizetési kötelezettséget vonhat maga után!

5.4

Az Eladó nem felelős, az Interneten továbbított adatok hibáiért, bármilyen okból is következtek be, továbbá az Internetes hálózatban felmerülő működési hibáért, ami megakadályozza a zavartalan vásárlást.

6. A rendelés folyamata

6.1

Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt termék, majd megadja annak darabszámát és a választási lehetőségektől függően annak egyéb paramétereit, majd a „Kosárba” gomb megnyomásával a kiválasztott termék az ún. vásárlói kosárba kerül.

6.2

A kosárban lévő termékek a kosár ikonra kattintva érhetők el. Itt ellenőrizni és módosítani / törölni lehet a termékeket és azok mennyiségét, árát, és egyéb paramétereit.

6.3

Ezután a Vásárlónak lehetősége van megadni a vásárlás lebonyolításához kért személyes adatokat: név, elektronikus levélcím (továbbiakban: e-mail cím), telefonszám és szállítási cím.

6.4

A véglegesített rendeléssel egyező visszaigazolás esetén a fogyasztói szerződés, írásban létrejöttnek minősül. A Weboldal a szerződéseket külön nem iktatja.

6.5

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben (munkanapokon 8.00 – 16.00-ig) történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az az azt követő három munkanapon belül kerül feldolgozásra.

6.6

Eladó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát, összesen értékét. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz!

6.7

Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.8

Amennyiben a rendelés nem teljesíthető, úgy azt az Eladó elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld a Vásárló e-mail címre. Az elutasítást követően a Vásárló újból rendelést adhat le a Weboldalon.

6.9

Ha Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Eladó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6.10

Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

7. Fizetési módok

A vásárlás (Vásárló nyilatkozata) Eladó ellenkező érvényű visszaigazolásának hiányában minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!

7.1

A vásárláskor fizetés a Stripe fizetési szolgáltató biztonságos rendszerén kersztül történik.

7.2

Vásárló kijelenti, hogy rendelkezik azon ismeretekkel és rendelkezik vagy biztosítani tudja azon technikai feltételeket, melyek a távszámla nyomtatásához szükségesek.

8. Szállítási feltételek

8.1

Szállítás esetén a szállítási idő, raktáron lévő áruk esetében 4-7 munkanap, készlethiány esetén pedig visszaigazolás szerint.

8.2

Arra az esetre, ha a visszaigazolásban Eladó által megjelölt időszakban a Vásárló nem tudja megoldani az áru átvételét, a visszaigazolást követően írásban (e-mailben) más nagykorú személyt is megnevezhet maga helyett átvételre jogosultként.

8.3

Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, az Eladó telefonon egyeztet a vásárlóval.

8.4

A kiszállításra akkor intézkedünk, ha a fenti egyeztetések után az adás-vétel minden részlete egyértelmű, és minkét fél részéről elfogadásra kerül.

8.5

Felhasználó minden estben és körülmények között köteles a csomagot átvételkor (kézbesítéskor a futár előtt) megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

9. A termék kiszolgáltatása, átadása

A Vásárló, illetve az általa átvételre megbízott személy a futár által rendszeresített (papír alapú vagy elektronikus) átvételi jegyzéken veszi át a kiszállított terméket.

A kiszolgáltatás a termék eredeti vagy annak megfelelő kiszerelésben és védelemmel történik. A Vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni az átvett áru (áru fajta és mennyiség) megrendeléssel való egyezőségét, valamint az áru kiszerelésének és magának az árunak az épségét.

10. Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következménye

10.1

Kiszolgáltatási akadálynak minősül, ha a visszaigazolásban megjelölt időintervallumban a megadott szállítási helyen és időpontban nincs jelen sem a vásárló, sem az átvételre jogosult személy. Ez esetben az Eladó megkísérli felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval – előbb a helyszínen, telefonon azonnali válasz hiányában pedig a megadott e-mail címen –, a kiszolgáltatás helyének és időpontjának újabb egyeztetése érdekében. A kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén az Eladó jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli értesítést küld a Vásárlónak az e-mail címre.

10.2

Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy a vásárló által átvételre jogosultként megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet teljes bizonyossággal meggyőződni, akkor az Eladó vagy annak csomagküldést végző megbízottja az előzőleg meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg a vásárlóval, annak eredménytelensége esetén pedig eláll a szerződéstől.

10.3

A fent rögzített kiszolgáltatási akadályok a Vásárló magatartásának felróható, illetve érdekkörében bekövetkezett eseménynek minősülnek, melyre tekintettel elállás esetén az Eladó jogosult a termék teljes díjának megtartására is.

11. Vásárlástól való elállási jog

11.1

Megrendelése során a Vásárló 14 napon belül, indokolás nélkül élhet elállási jogával és feltétel nélkül elállhat a szerződéstől. A Vásárló, a termék átvétele előtt bármikor, illetve az átvételtől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, azaz az elállási jog már a szerződéskötés napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolható.

11.2

A Vásárló elállási/felmondási jogát 

a.) nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b.) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

11.3

A Vásárlónak elállás esetén elegendő, ha nyilatkozatát írásban az elállási határidőn belül elektronikus úton elküldi az Eladó címére.

11.4

A Vásárló abban az esetben gyakorolja időben az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el az elállási nyilatkozatát.

11.5

Amennyiben a Vásárló a terméket átvette, az áru visszaküldése a nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül kell, hogy történjen.

11.6

Ha az Eladó nem tájékoztat megfelelően az elállási jogról, akkor az eredeti 14 napos elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

11.7

Ha az Eladó a 14 napos határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadta a Vásárlónak a részére meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

11.8

A termék visszavételét, illetve a bruttó ár visszafizetését a felek aláírásukkal ismerik el az erre szolgáló visszavételi jegyzéken, illetve számviteli bizonylaton.

11.9

A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költség viselését. Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket az Eladó fuvarozta ki a Vásárlónak, az Eladó saját költségén kell, hogy fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza (a Vásárló részéről, annak saját költségén).

11.10

Az Eladó nem köteles visszatéríteni a Vásárlónak ez emelt díjú fuvarozásból (pl.: sürgősségi kiszállítás pótdíja miatt felmerült) eredő többletköltségeket, csak a normál szállítási díjat. 

Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ (pl.: sürgősségi kiszállítás, gyorsfutár, stb.), az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Vásárlót a termék, fent leírt visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését, ezért a Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a Vásárló az értékcsökkenésért, ha az Eladó az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

11.11

Eladó köteles a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazni. 

A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

11.12

Eladó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére.

11.13

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vásárló nem élhet az elállási jogával az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

11.14

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

12. Visszatartási jog

A Vásárló és az Eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. (4) bekezdése alapján a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

13. Jótállás

13.1

Bizonyos tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettséget jogszabály ír elő. Ez annyit jelent, hogy a gyártó, forgalmazó (Eladó) garantálja, hogy a megvásárolt termék legalább egy évig kifogástalanul fog működni. Az egy év a fogyasztási cikk átvételével vagy – amennyiben azt a forgalmazó, avagy megbízottja végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik. A tartós fogyasztási cikkek egy csoportjára, árra való tekintet nélkül, míg más csoportjára bruttó 10.000Ft vételár felett kötelező a jótállás.

13.2

Jótállásnál mindig az eladónak kell bizonyítania, ha mentesülni akar a felelőssége alól, hogy a hivatkozott hiba oka a teljesítés (például: áru átadása után keletkezett és a jogosult/vásárló nem rendeltetésszerű használatának a következménye).

13.3

A szavatossági és jótállási szabályoktól általánosságban tilos eltérni az új Ptk. szabályai szerint a fogyasztó hátrányára.

14. Kellékszavatosság

14.1

A termék hibája esetén a Vásárló dönthet arról, hogy vagy a szerződéses partnerével (az Eladóval) szemben érvényesíti (kellék)szavatossági igényét vagy a gyártóval szemben érvényesíti termékszavatossági igényét.

14.2

Kellékszavatossággal kapcsolatos jogait akkor érvényesítheti a Vásárló, ha az Eladó hibásan teljesített. A Vásárló szavatossági igénye önmagában azon ténynél fogva fennáll, hogy a „szolgáltatás” a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

14.3

A jogosult az új Ptk. alapján a kellékszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított egy év alatt érvényesítheti. Amennyiben azonban a szerződés fogyasztó és vállalkozás (Eladó) között jött létre, akkor a kellékszavatossági igények a teljesítéstől számított két év alatt évülnek el.

14.4

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

14.5

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

15. Termékszavatosság

15.1

A termékszavatosság alapján a gyártó (aki alatt termékszavatosság körében az előállítót és a forgalmazót is egyaránt értjük) közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a Vásárlóval szemben, de csak a jogi értelemben vett Vásárlóval (fogyasztóval) szemben.

15.2

Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

15.3

A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. Ezen igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől, hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni.

15.4

A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.

15.5

A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

15.6

A gyártótól a Vásárló elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, vagy a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.

15.7

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

15.8

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

16. A szavatossági igény esetén történő eljárás

16.1

Vásárló és Eladó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől Vásárló hátrányára nem térhet el.

16.2

A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával).

16.3

Az Eladó a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

16.4

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

16.5

Ha az Eladó a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

16.6

Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

16.7

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

17. Panaszkezelés

17.1

Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az Eladó adatainál, fent rögzített e-mail címére közölheti.

17.2

A fajta és mennyiség eltérését, illetve a kiszerelés sérülését az átvételkor nyomban jelezni kell. Egyéb panaszt, a felmerülést követő 3 napon belül kell jelezni az Eladó elektronikus levélcímére (e-mail címére). A panaszt az Eladó a fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelő rendben kezeli, és arra 3 napon belül elektronikus levélben ad választ.

17.3

Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben az Eladó elismeri a panaszt, úgy gondoskodik a díjmentes cseréről, illetve pótlásról. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. 

17.4

Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

17.5

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli (Fgytv. 29. §-a (11) szerint). A (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot.

17.6

Vásárlói panasz esetén közvetlenül is megkereshető:

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47. 

Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. 

Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900 

E-mail: [email protected]

 

Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 

Telefonszáma: +36 1 269 0703 

E-mail cím: [email protected] 

17.7

Eladó a Fgytv. 17/A. §-a a következő (1a) bekezdése szerint a Weboldalon tesz eleget a békéltető testületekről szóló tájékoztatási kötelezettségének: A békéltető testületekről szóló tájékoztató a 19-es pontban található.

A Weboldalon további tájékoztatót talál a az Európai Unió online vitarendezési portáljának használatáról is. Tájékoztató az Online Vitarendezési portálról a 20-as pontban található.

18. Adatvédelem

18.1

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete értelmében Eladó Adatkezelési Tájékoztató | Okosgyűrű.com oldalon teszi közzé adatkezelési tájékoztatóját.

19. Tájékoztató a békéltető testületekről

A fogyasztói jogviták békéltető testületi eljárásban történő rendezése másfél évtizedes működésének tartama alatt intézménnyé vált. A kiszolgáltatottságot tapasztaló fogyasztók egyre nagyobb számban igénylik és igénybe is veszik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésével az állami költségvetésből támogatott fogyasztóvédelmi szolgáltatást.

A „békéltetés" bírósági eljáráson kívüli alternatív vitarendezési lehetőség, melynek célja, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között keletkezett fogyasztói jogvitákban a felek között egyezség jöjjön létre. Az egyezség létrehozásának megkísérlése a fő feladata az egyes fogyasztói panaszok rendezésében eljáró háromtagú tanácsnak vagy az egyedül eljáró testületi tagnak. Minden háromtagú eljáró tanácsban legalább egy jogi végzettségű tag és a fogyasztói panasz tárgyához igazodó felsőfokú iskolai végzettségű és annak megfelelő szakterületen szakmai gyakorlatot szerzett szakember vesz részt. Az eljáró tanácsba jelölhető békéltető testületi tagok szakterületét a „Tagok" menüpontban a honlapon található lista tartalmazza.

A békéltető testületi eljárásban a fogyasztó számára csak abban az esetben születik kedvező határozat, illetőleg ajánlás, ha a kérelem megalapozott. A békéltetés eredménye jelentős mértékben a felek együttműködésén alapszik. Ha a felek álláspontja a meghallgatáson nem közelít egymáshoz, ha nem adják át hiánytalanul az adott ügyben keletkezett okirati bizonyítékokat, ha nem mutatkozik megegyezésre irányuló hajlandóság, ha hiányzik az ajánlásban megfogalmazott javaslat teljesítésére vonatkozó szándék, akkor a békéltető testületi eljárás nem éri el a célját, ugyanis a Testület nem hatóság, a kényszerítő intézkedések lehetősége számára nem áll fenn. A fenti hozzáállás nem gyakori, de létezik. Ezért nem minden kérelem és nem feltétel nélkül rendeződik a békéltető testületi eljárásban. A nyilvánosságra hozatal lehetősége azonban segíti a megegyezést és a békéltető testületi döntések teljesítését. Az ajánlást nem teljesítő és nem együttműködő vállalkozások neve a „Közzététel" menüpontban a honlapunkon megtalálható.

A fogyasztó békéltető testületi eljárást nem indíthat, ha kérelmével azonos ügyben más békéltető testületnél eljárást kezdeményezett, közvetítői eljárás indult, keresetlevelet nyújtott be bírósághoz vagy fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet terjesztett elő. Az eljárás megindítása előtt a fogyasztónak közvetlenül a vállalkozással meg kell kísérelnie a fogyasztói jogvita rendezését.

A békéltető testületi eljárás lefolytatása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy kérelmével bírósághoz forduljon.

A Testület határon átnyúló fogyasztói jogviták rendezésében is részt vesz. Határon átnyúló fogyasztói jogvitának minősül az adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van.

A békéltető testületi eljárás hivatalos nyelve a magyar, de az eljárásról történő tájékoztatás, a levelezés, az értesítések, a meghallgatás kitűzése valamint a határozatok kihirdetése és írásba foglalása magyar és angol nyelven történik, ha a felek bármelyike nem ismeri a magyar nyelvet.

Megjegyzés: a Fgytv. módosítása értelmében a békéltető testület előtt fogyasztónak minősülnek a norma hatályba lépését követően, azaz 2012. július 29. után nemcsak a civil szervezetek, az egyházak, a társasházak és a lakásszövetkezetek, hanem a mikro-, kis- és középvállalkozások is. Azaz ezen vállalkozások is élhetnek vitás ügyeik során a bírósági eljárást megelőzve a minden megyében és fővárosban működő békéltető testületi eljárás igénybe vételének lehetőségével.

20. Tájékoztató az online vitarendezésről

A hazai vállalkozások kötelesek együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös az online békéltető honlap, mivel időt, pénzt spórolva nem kell megjelenniük sem nekik, sem pedig a fogyasztónak személyesen. A vitás felek és a testület közötti párbeszéd végig a világhálón folyik és a megoldásra irányuló ajánlatukat néhány kattintással teszik meg.

20.1 Hogyam lehet használni a honlapot?

Csupán néhány teendője van a fogyasztónak ahhoz, hogy kiaknázza az új lehetőségeket. Az egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után könnyűszerrel nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr. Ehhez szükséges megadni a vitával érintett cég adatait és további néhány információt. Így például azt, hogy mi a kifogás a terméket vagy szolgáltatást illetően, mekkora összeget fizetett ki a fogyasztó. Továbbá bizonyítékokat is szükséges csatolni. (pl. banki kivonat, megrendelés visszaigazolása). A rendszer sokféle elektronikus formátumot (így például: szkennelt képek, egyéb dokumentumok) elfogad.

Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik. A megszületett döntést, így például az egyezséget, ha eltér a felek által használt nyelv, az Európai Unió illetékes szerve le is fordítja.

A magyar fogyasztók határon átnyúló, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon egyedül a Budapesti Békéltető Testület dönti el ingyen és gyorsan, csakúgy, mint a külföldi fogyasztó ügyét, ha magyar cégtől rendelt online.

20.2 Elakadt az online eljárásban? – Magyar online tanácsadó pontként a Budapesti Békéltető Testület segít!

A Budapesti Békéltető Testület nem csak a határon átnyúló vitákat dönti el, hanem kijelölt online tanácsadó pontként is segíti mind a fogyasztót, mind a céget, bármilyen kérdésük van. Így például abban, hogy működik az online békéltető honlap, hogyan kell ott a panaszt benyújtani vagy a bizonyítékokat feltölteni, de tanácsot ad arról is, mik a lehetőségek Magyarországon, ha probléma támadt egy internetes vásárlással. Könnyen lehet, hogy a békéltető testületi eljárás szabályait valaki nem érti: ebben az esetben is útba igazítja az érdeklődőt és arról szintén információt nyújt, hova lehet még fordulni az ügy megoldásáért.

Maga az online békéltető honlap szintén segíti emellett a vitás feleket, hiszen külön „helpdesk” szolgáltatást kínál, nyelvről nyelvre fordít és a fogyasztót, a webáruházat és az eljáró békéltető testületet e-mail címükön értesíti minden lényeges mozzanatról. Mindezt magyar vagy a felek által kiválasztott másik uniós nyelven.

Testületünk a következő telefonszámon várja a fogyasztók és vállalkozások online vitarendezési eljárással összefüggő és további, a fentiekhez kacsolódó kérdéseit: +36 1 488 2033. A következő e-mail címen ugyancsak fordulhatnak hozzánk tájékoztatásért: [email protected]

21. Vegyes rendelkezések

21.1

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

21.2

Amennyiben Eladó az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

21.3

Eladó és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Érvényes: 2022. november 11-től

Verziószám: 1.1